29/01/2018

Hướng dẫn các vấn đề về Targeting Facebook

1. Khi chia đối tượng quảng cáo(targeting), chia nhỏ đến tầm nào là hiệu quả nhất? Chọn một đối tượng nhỏ và cụ thể Quảng cáo […]
[X]