24/01/2018

6 CHỈ SỐ GIÚP BẠN ĐO LƯỜNG CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO FACEBOOK

CTR – Click Through Rate (Tỉ lệ nhấp chuột vào quảng cáo)  Chỉ tiêu đo lường sự quan tâm của quảng cáo CTR có thể nói […]
[X]